تاریخچه روسای دانشکده علوم دامی

دکتر یوسف جعفری آهنگری، از تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۰ لغایت ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ (از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۵)

دکتر بهروز دستار، از تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تاکنون (از سال ۱۳۹۵ تاکنون)