کارگاه تلقیح مصنوعی بز

دانشکده علوم دامی قصد دارد اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷ کارگاه سیدرگذاری و تلقیح مصنوعی بز را در محل سایت گوسفندداری دانشکده علوم دامی واقع در مزرعه شماره یک برگزار نماید.