دانشکده علوم دامی  

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد تغذیه طیور


دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس فاطمه اسلانی کتولی در روز دوشنبه مورخ 4 اسفند 1399 ساعت 11 الی 13 در محل سالن شهید سردار سلیمانی انجام شد. در اجرای این برنامه دفاع از پایان نامه، آقای دکتر شمس شرق به عنوان راهنما، آقای دکتر حسنی و آقای دکتر عشایری زاده به عنوان مشاور و آقای دکتر دستار (حضوری) و آقای دکتر میرشکار (مجازی) به عنوان داور شرکت داشتند. در ذیل چکیده پژوهش ارائه شده، قابل مطالعه است.

این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از پروبیوتیک و اشکال مختلف کربنات کلسیم در جیره­های با سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد، فراسنجه ­های خونی و خصوصیات بستر مرغ ­های تخم­گذار انجام شد. به همین منظور تعداد ۱۶۰ قطعه مرغ تخم­گذار لگهورن سویه Hy- Line W-36 در سن ۴۳ هفتگی به صورت تصادفی از یک مزرعه تجاری انتخاب شد. این آزمایش در قالب یک طرح بلوک­های­ کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل ۲×۲×۲ با دو سطح پروبیوتیک پریمالاک (صفر و توصیه شده)، دو فرم کربنات کلسیم (آردی و گرانول) و دو سطح پروتئین (توصیه شده و نود درصد سطح توصیه شده) با ۸ تیمار و ۵ تکرار انجام شد.  نتایج به دست آمده به لحاظ عملکرد نشان داد  اثر متقابل مصرف خوراک در دوره اول بین پروبیوتیک و پروتئین معنی­ داری بود.  مصرف خوراک در دوره­ی سوم در تیمارهای حاوی پروبیوتیک کمترین و فاقد پروبیوتیک بیشترین میزان بود. همچنین مصرف خوراک با پروتئین بهینه  در دوره­ی دوم در مقایسه با تیمار کم پروتئین کاهش معنی ­داری یافت.  دوره­ ی سوم آزمایش بیشترین ضریب تبدیل غذایی متعلق به تیمار فاقد پروبیوتیک و در تیمار حاوی پروبیوتیک کمترین میزان بود که از لحاظ آماری معنی دار شد. بیشترین درصد تولید در دوره سوم تیمار حاوی پروبیوتیک بود که در مقایسه با تیمار فاقد پروبیوتیک اختلاف معنی داری داشت.  در دوره سوم وزن توده تخم ­مرغ در تیمار حاوی پروبیوتیک در مقایسه با تیمار فاقد پروبیوتیک افزایش معنی داری یافت. در دوره دوم اثر متقابل معنی داری به لحاظ شاخص زرده بین دو فاکتور پروبیوتیک و پروتئین مشاهده شد. همچنین شاخص زرده در دوره سوم  در تیمار فاقد پروبیوتیک در مقایسه با تیمار حاوی پروبیوتیک افزایش معنی داری یافتدر کل دوره تیمارهای حاوی  کربنات کلسیم گرانول  و پروتئین بهینه باعث پررنگتر شدن زرده تخم مرغ گردید. در دوره دوم اثر متقابل معنی داری به لحاظ شاخص شکل  تخم مرغ بین پروبیوتیک و کربنات کلسیم و پروتئین وجود داشت. در دوره اول مقاومت پوسته در تیمارحاوی پروبیوتیک بیشتر از تیمار فاقد پروبیوتیک بود. بطورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن پروبیوتیک به جیره منجر به بهبود ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن تخم مرغ، کاهش تری گلیسرید و  HDLکلسترول خون گردید. همچنین کربنات کلسیم گرانول باعث افزایش وزن پوسته و کاهش پروتئین جیره منجر به کاهش ازت بستر شد. تاریخ ارسال خبر :   06 اسفند 1399 - 19:51    |     تعداد بازدید :   69
 ارسال کننده :   دانشکده علوم دامی    |      کد خبر :   1212
تصاویر مرتبط دیگری برای این خبر ثبت نشده است .
      06 اسفند 1399 - 19:51    |    کد خبر : 1212