دبیرخانه دانشکده علوم دامی

 

آقای مهدی تازیکه

شماره تلفن: ۰۱۷۳۲۴۴۰۰۹۳

داخلی: ۳۶۷

شماره فکس: ۰۱۷۳۲۴۲۶۴۳۴