مسئول دفتر ریاست

آقای زمان ساور علیا

شماره تلفن: ۰۱۷۳۲۴۴۰۰۹۳

داخلی: ۲۰۸

فکس: ۰۱۷۳۲۴۲۶۴۳۴