تماس با دانشکده

حوزه ریاست دانشکده علوم دامی ۳۲۴۴۰۰۹۳-۰۱۷

تلفکسمعاونت ۳۲۴۲۶۴۳۴-۰۱۷

شماره های تلفنخانه پردیس ۱-۳۲۴۴۰۸۷۹۰-۳۲۴۲۶۰۸۲-۰۱۷

 

نام و نام خانوادگی

  تخصص   داخلی و پست الکترونیک
ریاست دانشکده

دکتر بهروز دستار (استاد)

  تغذیه طیور و مدل سازی  

۲۰۸-۲۷۷

Dastar392@yahoo.com

dastar@gau.ac.ir

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر مجتبی آهنی آذری (دانشیار)

  ژنتیک و اصلاح دام  

۴۹۱-۳۶۲

mojtaba_9@yahoo.com

مدیر گروه تغذیه دام و طیور

دکتر تقی قورچی (استاد)

  تغذیه نشخوارکنندگان  

۲۳۳

ghoorchit@yahoo.com

مدیر گروه فیزیولوژی و اصلاح دام و طیور

دکتر سعید حسنی (استاد)

  ژنتیک و اصلاح دام  

۳۸۸

saeedh_2000@yahoo.com

گروه تغذیه دام و طیور

دکتر نورمحمد تربتی نژاد (استاد)

  تغذیه نشخوارکنندگان  

۲۷۶

n_torbatinejad@yahoo.com

 
گروه تغذیه دام و طیور

دکتر تقی قورچی (استاد)

  تغذیه نشخوارکنندگان  

۲۳۳

ghoorchit@yahoo.com

گروه تغذیه دام و طیور

دکتر بهروز دستار (استاد)

  تغذیه طیور و مدل سازی  

۳۲۴۴۰۰۹۳

۲۰۸-۲۷۷

Dastar392@yahoo.com

dastar@gau.ac.ir

گروه تغذیه دام و طیور

دکتر محمود شمس شرق (دانشیار)

  نغذیه طیور  

۲۷۴

m_shams196@yahoo.com

گروه تغذیه دام و طیور

دکتر امید عشایری زاده (استادیار)

  تغذیه طیور  

۲۶۰

o_ashayeri@yahoo.com

گروه تغذیه دام و طیور

دکتر عبدالحکیم توغدری (استادیار)

  تغذیه نشخوارکنندگان  

۲۶۰

toghdory@yahoo.com

گروه تغذیه دام و طیور

دکتر رضا میرشکار (استادیار)

  تغذیه طیور و کیفیت گوشت  

۳۱۵

reza.mirshekar@gmail.com

mirshekar@gau.ac.ir

گروه فیزیولوژی دام و طیور

دکتر یوسف جعفری آهنگری (استاد)

  فیزیولوژی تولید مثل  

۲۶۵

yjahangari@yahoo.co.uk

گروه فیزیولوژی دام و طیور

دکتر فیروز صمدی (دانشیار)

  فیزیولوژی دام  

۳۶۳

samadi542@yahoo.com

 
گروه فیزیولوژی دام و طیور

دکتر سیدرضا هاشمی (استادیار)

  فیزیولوژی طیور  

۳۶۶

hashemi711@yahoo.co.uk

گروه ژنتیک و اصلاح دام و طیور

دکتر مجتبی آهنی آذری (دانشیار)

  ژنتیک و اصلاح دام  

۴۹۱-۳۶۲

mojtaba_9@yahoo.com

گروه ژنتیک و اصلاح دام و طیور

دکتر سعید حسنی (استاد)

  ژنتیک و اصلاح دام  

۳۸۸

saeedh_2000@yahoo.com

گروه ژنتیک و اصلاح دام و طیور

دکتر احمدرضا یزدانی (دانشیار)

  مدیریت پرورش دام  

۲۷۵

aryazdani2004@yahoo.com

کارشناس آزمایشگاه تغذیه دام

مهندس روح اله مستانی

  کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام   ۲۲۲
کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دام

مهندس یحیی حسن پور

  کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام   ۳۷۰
مسئول دفتر ریاست

زمان ساورعلیا

  ۲۰۸   ۳۲۴۴۰۰۹۳
دبیرخانه

مهدی تازیکه

  ۳۶۷