گروه تغذیه دام

این گروه با ۸ عضو هیئت علمی (۴ نفر عضو هیئت علمی با درجه استادی، ۱ نفر عضو هیئت علمی با درجه دانشیاری، ۳ نفر عضو هیئت علمی با درجه استادیاری) است و درحال حاضر دارای ۳۲ دانشجوی دکتری و ۳۸ دانشجوی کارشناسی ارشد می­باشد.