دکتر سعید حسنی

دکتر سعید حسنی

متخصص ژنتیک و اصلاح نژاد دام
hasani@gau.ac.ir

saeedh_2000@yahoo.com

تلفن ۳۲۴۲۶۰۸۲-۰۱۷  داخلی ۳۸۸

صفحه شخصی