بازدید کارآفرینی از مرکز پرورش شتر

جمعی از دانشجویان دانشکده علوم دامی در روز چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ از مزرعه پرورش شتر شرکت تعاونی کوهان وشمگیر گلستان بازدید نموده و از نزدیک با این پتانسیل کارآفرینی در استان گلستان آشنا شدند.