بازدید کارآفرینی از مرکز پرورش مرغ مادر بومی

بازدید کارآفرینانه از مرکز پرورش مرغ مادر بومی واقع در مزرعه شماره ۲ در روز چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ صورت گرفت و دانشجویان علاوه بر آشنایی بیشتر با پرورش مرغ بومی، از  گله مرغ مادر بومی بازدید نمودند. در این بازدید مباحث مدیریتی و اقتصادی پرورش و نگهداری مرغ بومی مورد بحث قرار گرفت.