کارگاه آموزشی یک روزه دای و رولیک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

کارگاه آموزشی دای رولیک به عنوان سومین کارگاه از مجموعه دوره آموزشی تازه های تکنولوژی خوراک دام و طیور با همکاری دانشکده علوم دامی و گروه صنعتی اریکو برگزار شد. در این جلسه مباحث فنی، مکانیکی و تغذیه ای مرتبط با دای و رولیک برای مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان مطرح گردید.