برگزاری اولین جلسه پرورش زنبور عسل

اولین جلسه دوره آموزشی پرورش زنبور عسل با همکاری دانشکده علوم دامی، مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و سازمان فنی و حرفه ای برگزار شد. در این جلسه مباحثی چون معرفی  زنبور، فواید زنبورداری برای تغذیه انسان، نقش گرده افشانی در تغذیه مطرح گردید.