کارگاه آموزشی یک روزه دای و رولیک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

کارگاه آموزشی دای رولیک به عنوان سومین کارگاه از مجموعه دوره آموزشی تازه های تکنولوژی خوراک دام و طیور با همکاری دانشکده علوم دامی و گروه صنعتی اریکو برگزار شد. در این جلسه مباحث فنی، مکانیکی و تغذیه ای مرتبط با دای و رولیک برای مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان مطرح گردید.

کارگاه آموزشی یک روزه دای و رولیک در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد

کارگاه آموزشی-کارآفرینی تلقیح مصنوعی

به همت دانشکده علوم دامی و با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، دوره آموزشی تلقیح مصنوعی گاو شیری در دانشکده علوم دامی برگزار می شود. قابل ذکر است که شرکت کنندگان در این دوره، در صورت قبولی در آزمون انتهای دوره، مدرک فنی و حرفه ای دریافت خواهند نمود.  

کارگاه آموزشی-کارآفرینی تلقیح مصنوعی

کارگاه تلقیح مصنوعی بز

دانشکده علوم دامی قصد دارد اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷ کارگاه سیدرگذاری و تلقیح مصنوعی بز را در محل سایت گوسفندداری دانشکده علوم دامی واقع در مزرعه شماره یک برگزار نماید.    

کارگاه تلقیح مصنوعی بز