دانشکده علوم دامی

_CREDITSTITLE

_CREDITSBACK

_CREDITSFOR scribite _CREDITSVERSION 1.21

Version for pn.764

Upgrade from xinha (scribite! is the successor of xinha module):
################################################################

Please deactivate and remove xinha from module-administration and
completely delete xinha-folder.

Then install scribite! as described below.

If you have modified your templates, please backup the related files.


Installation:
#############

Since version 1.2 of scribite! the scripts are located in pnroot/javascript/scribite_editors/, the old folder scribite/pnincludes should be deleted.

If you changed some config files from plugins you have to backup these and set new config in new folders.

1. Copy the scribite folder to your Postnuke's modules folder, regenerate the
modules list in the admin panel, initialize and activate it.

2. Copy modules/scribite/pntemplates/plugins/function.scribite.php to your
modules/Xanthia/plugins folder or your theme-specific-plugins folder.

3. Copy the folder scribite_editors into the javascript folder in pnroot.

4. Clear cache-folders (should be done in module-init, but deleting twice is to be sure ;) ):
pnTemp/Xanthia_compiled
pnTemp/Xanthia_cache
pnTemp/pnRender_compiled
pnTemp/pnRender_cache

5. Read modules.txt if you want to use scribite! with Settings, FAQ, Reviews
or Sections from pn.762-core or some other external modules.
Since pn.764 the core modules work without any change

6. Edit your your theme templates (!!IMPORTANT!!):

- Xanthia Themes:
<... some code ...><... more code ...>

In a few cases seems not to work, so use above call without spaces.

- Legacy themes:
$scribite = pnModFunc('scribite', 'user', 'editorheader');
echo ($scribite);

- Autothemes:
Add the following to your theme.html
You must disable the strip head option in the settings of the Autotheme and then the correct include will be done in your Autotheme theme.

7. Edit permissions. scribite! needs at least COMMENT rights!

8. Go to Administration/scribite, activate your favorite editor and select modules and
plugins and some other settings.

9. Have fun ;)

Extended configuration for xinha
################################

- edit pnconfig/xinha/editor.css to fit your needs in editor-textarea
- edit pnconfig/xinha/DynamicCSS.css to fit your needs if you want to use this plugin
- edit pnconfig/xinha/Stylist.css to fit your needs if you want to use this plugin
- Spellcheckerplugin needs an installed aspell-module on your server
- IM/EFM-Plugin: config.inc.php should let you configure all at the moment

Extended configuration for TinyMCE
##################################
- edit pnconfig/tiny_mce/editor.css to fit your needs in editor-textarea

Configuration is done in pntemplates/tinymce_editorheader.htm
Please read wiki on TinyMCE homepage.

Extended configuration for FCKeditor
####################################
Configuration is done in pntemplates/fckeditor_editorheader.htm
Please read wiki on FCKeditor homepage

#########

Feel free to send me new translations (there are many needed) to scribite(at)hilope.de

Please report bugs and feature-requests with tracker on
http://noc.postnuke.com/projects/scribite/

اولویت های تحقیقاتی

ارتباط با ما

بازدید از سایت

در حال حاضر 3 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.


ورود به سایت
جستجو


No Menu Defined

علوم دامی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو