طرح کسب و کار پرورش مرغ گوشتی

در ادامه حمایت های دانشکده علوم دامی از فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان، سالن پرورش جوجه گوشتی در اختیار آقای محمد خدری، یکی از دانشجویان کارشناسی علوم دامی، قرار گرفت. قابل ذکر است که سالن پرورش جوجه گوشتی دانشکده علوم دامی دارای ظرفیت ۱۵۰۰ قطعه جوجه گوشتی می باشد.