کارگاه آموزشی-کارآفرینی تلقیح مصنوعی

به همت دانشکده علوم دامی و با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، دوره آموزشی تلقیح مصنوعی گاو شیری در دانشکده علوم دامی برگزار می شود. قابل ذکر است که شرکت کنندگان در این دوره، در صورت قبولی در آزمون انتهای دوره، مدرک فنی و حرفه ای دریافت خواهند نمود.  

کارگاه آموزشی-کارآفرینی تلقیح مصنوعی

کارگاه تلقیح مصنوعی بز

دانشکده علوم دامی قصد دارد اواسط اسفند ماه ۱۳۹۷ کارگاه سیدرگذاری و تلقیح مصنوعی بز را در محل سایت گوسفندداری دانشکده علوم دامی واقع در مزرعه شماره یک برگزار نماید.    

کارگاه تلقیح مصنوعی بز